پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری بیمارستان طالقانی تبریز سال89