نرم افزار CD اطلاعات طرف قراردادهای باشگاه سپهر ایرانیان، بانک صادرات